Zabezpieczone: WARSZAWA 1945–55. Miasto-feniks – warsztaty dla dzieci

Wstecz
Warszawa, 1946-07-01. Najm³odsi mieszkañcy stolicy spêdzaj¹ wiêkszoœæ czasu wœród ruin zniszczonych domów i podwórek. Nz. dwaj ch³opcy pozuj¹ do zdjêcia, uœmiechniêci mimo trudów powojennego ¿ycia.
ms
PAP/Jerzy Baranowski


Warsaw, July 1, 1946. Warsaw's youngest spend most of their time among ruined buildings and backyards. Pictured: two boys smile despite the hardships of post-war life.
ms
PAP/Jerzy Baranowski

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Warsztaty architektoniczno-plastyczne towarzyszące wystawie „Na nowo. Warszawiacy 1945-55”. Prowadzenie: Patrycja Jastrzębska.
Program wszystkich wydarzeń wokół wystawy: http://www.dsh.waw.pl/pl/0_2779
Więcej informacji o wystawie: http://www.dsh.waw.pl/pl/0_2779