Informacje ogA?lne

Wstecz

promethazine no prescription.

SiA�a niepublikowanych fotografii

W ciA�gu 10 lat wydaliA�my ponad 100 tytuA�A?w: albumA?w, ksiA�A?ek, czasopism, broszur, katalogA?w wystaw. Przez ten czas wypracowaliA�my charakterystyczny sposA?b pokazywania dwudziestowiecznej historii Warszawy, Polski i Europy. WciA�A? odnajdujemy w archiwach, wydobywamy z ukrycia i prezentujemy naszym goA�ciom nieznane, niepublikowane dotychczas w Polsce fotografie. Szukamy teA? nietypowego spojrzenia na popularne tematy, dlatego zapraszamy do wspA?A�pracy najlepszych autorA?w i grafikA?w, dbajA�c o wysoki poziom merytoryczny oraz kunszt edytorski publikacji.

Rozpoznawalny styl

Nasze publikacje majA� charakterystyczny styl. NadaliA�my im nietypowy format, dziA�ki ktA?remu wydawnictwa DSH sA� A�atwo rozpoznawalne. KA�adziemy mocny akcent na fotografiA� a�� zarA?wno pod wzglA�dem jej wartoA�ci artystycznej, jak i jakoA�ci technicznej. NaszA� wizytA?wkA� jest takA?e wartoA�A� merytoryczna ksiA�A?ek wynikajA�ca ze sposobu budowania treA�ci. Gromadzimy relacje A�wiadkA?w historii, przeprowadzamy drobiazgowe kwerendy i bardzo starannA� redakcjA�. Nasze wydawnictwa tworzA� serie (czasem nieformalne) i sA� ze sobA� w logiczny sposA?b powiA�zane. Wiele z nich ukazuje siA� w jA�zyku angielskim lub jest dwu-, a czasem nawet trA?jjA�zycznych.