Warszawa 1945-55 według Tyrmanda i Wiecha

Wstecz
Warszawa, 1946-07-01. Najm³odsi mieszkañcy stolicy spêdzaj¹ wiêkszoœæ czasu wœród ruin zniszczonych domów i podwórek. Nz. dwaj ch³opcy pozuj¹ do zdjêcia, uœmiechniêci mimo trudów powojennego ¿ycia.
ms
PAP/Jerzy Baranowski


Warsaw, July 1, 1946. Warsaw's youngest spend most of their time among ruined buildings and backyards. Pictured: two boys smile despite the hardships of post-war life.
ms
PAP/Jerzy Baranowski

Spotkanie w cyklu wydarzeń wokół wystawy „Na nowo. Warszawiacy 1945-55″ poprowadzi Cezary Polak. W czasie spotkań w cyklu przyglądamy się różnym aspektom życia w Warszawie w pierwszej powojennej dekadzie. Tym razem zerkniemy na stolicę okiem literatów.
Program wszystkich wydarzeń wokół wystawy: http://www.dsh.waw.pl/pl/0_2779
Więcej informacji o wystawie: http://www.dsh.waw.pl/pl/0_2779